۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه


درودهای من در آستانۀ فرارسیدن سال 7032 ایرانی


در آستانۀ فرارسیدن سال نوی 7032 ایرانی،

به روان جانباختگان رستاخیز نوین مردم ایران بر علیه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی از "ندا"ی جاودان سرزمین ما گرفته تا "سهراب" و "محمد علی زمانی" و "آرش رحمان پور" درود می فرستم. درود می فرستم بر روزی که آنها زاده شدند و درود می فرستم بر آنها در روزی که جان شیرین خویش را در راه آزادی مردم و میهن ما، پیشکش کردند،

از راه دور بر جاهایی که آنها اکنون "آرمیده" اند بوسه می زنم.

بر دستان مادران و پدرانی که این قهرمانان را به مردم و میهن ما پیشکش کردند، بوسه می زنم!

نبرد آزادی خواهانه و رستاخیز نوین مردم ایران بر علیه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی را ستایش می کنم. پیروزی از آن مردم و سرزمین ماست. این دیر یا زود دارد، سوخت و سوز ندارد.

به همۀ انسانهای ایرانی که در بند رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، در سیاهچالهای این رژیم بغایت ضد ایرانی هستند و برای آزادی مردم و میهن ما مبارزه می کنند، درود می فرستم. در نخستین ثانیه های سال نو با همۀ این انسانهای ایرانی خواهیم بود.

به روان پاک پادشاهان ایران زمین، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر درود می فرستم،

به روان خواهر از دست رفته ام، به روان مادر از پیش ما سفر کرده، به روان مادربزرگ مهربان و همیشه خندان و در گور آرمیده، به عموهایی که اکنون در میان ما نیستند، درود می فرستم،

به دایی جان مهربان که چندماه پیش سفر سی سالۀ خویش بسوی "حقیقت" را آغاز کرد و اکنون در میان ما نیست، درود می فرستم،

به خواهرانم، برادرانم،، همسران و فرزندان آنها درود می فرستم،

به تک تک ایرانیانی که بر علیه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، درود می فرستم،

به شاهزاده رضا پهلوی ، پرنسس یاسمین پهلوی، شاهدخت ها "ایمان"، نور" و "فرح" درود می فرستم،

به شهبانو فرح پهلوی، این بانوی نیکوسرشت و نیکوکار درود می فرستم،


و در پایان، به پدر بزرگوارم، بزرگِ همۀ خانوادۀ بزرگ ما درود می فرستم و برایش زندگی جاودانی را آرزومندم.


کیانوش رشیدی

بیست و نهم اسفندماه 7031 ایرانی

هیچ نظری موجود نیست: