۱۳۸۷ آبان ۱۶, پنجشنبه

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
و بازی با چند عدد:

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در 4 نوامبر برگزار شد و طی آن 44 مین رییس جمهور آمریکا انتخاب شد. این اعداد را کنار هم قرار دهیم عدد 444 به دست می آید و این تعداد روزهایی است که کارمندان سفارت آمریکا در تهران در گروگان رژیم حاکم بر میهن ما بودند. عدد 444 در تورات چندین بار تکرار شده است که از جمله به آزادی قومی از اقوام یهود پس از 444 روز جنگ اشاره می کند.

44 مین رییس جمهور آمریکا در سال 08 انتخاب می شود(2008) و رقم 8 برابر است با 4+4 از عدد 44 .

و در پایان اینکه انتخابات 44-مین رییس جمهور آمریکا درست در 28 -مین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران صورت گرفته است،که مجموع آن 2+8=10 که این نیز برابر است با مجموع اعداد در سال 2008(2+0+0+8) که برابر با عدد 10 می شود.

هیچ نظری موجود نیست: