۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبهسند تازه ترین جنایت رژیم اشغالگر اسلامی در ایران:

پیکر خونین یکی جانباختگان راه پیمایی امروز، دوشنبه بیست و پنجم خرداد 1388 در تهران

--------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: